Algemene voorwaarden

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN ‘VAREN MET SCHIPPER’

Deze Algemene Voorwaarden Varen met schipper van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn opgesteld door HISWA Vereniging. Gebruik van deze voorwaarden is exclusief voorbehouden aan leden van HISWA Vereniging. HISWA Vereniging zal tegen misbruik door derden optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder: de ondernemer tevens lid van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Waterrecreatie) die bedrijfsmatig, een vaartuig met schipper ter beschikking stelt;
b. huurder: iedere natuurlijke persoon die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling gebruik maakt van het door de verhuurder ter beschikking gestelde vaartuig inclusief schipper;
c. gast: ieder (natuurlijk) persoon/passagier die door huurder wordt toegelaten op het vaartuig;
d. huurovereenkomst: de (schriftelijke) overeenstemming tussen verhuurder en huurder, waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig met schipper in gebruik te geven;
e. vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het vaartuig gedurende de in de overeenkomst genoemde periode;
f. bagage: de goederen in koffer, tas of rugzak die de huurder en/of zijn gasten bij zich draagt bij het aan boord gaan.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van vaartuigen met schipper. Huurder draagt zorg dat de gasten deze voorwaarden nakomen voor zover deze op hen van toepassing zijn en vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken die gasten jegens verhuurder maken.

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST
Een overeenkomst voor het varen met schipper is elke (schriftelijke) overeenstemming, waarbij de verhuurder zich tegenover de huurder verplicht om, tegen betaling, een vaartuig met schipper ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER
1. Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder en stelt een schipper ter beschikking. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. Verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het overeengekomen vaargebied.
2. De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de huurder bepaald.
3. Te allen tijde is de schipper bevoegd te bepalen dat het als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden onverantwoord is om uit te varen. Verhuurder en/of schipper zullen zich inspannen om in dat geval een alternatief plan aan huurder voor te leggen.
4. Indien het overeengekomen vaartuig en/of de schipper onverhoopt niet beschikbaar zijn, is verhuurder gerechtigd een vergelijkbaar ander vaartuig c.q. een andere schipper in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN HUURDER
1. De huurder is verplicht de verhuurder of diens vertegenwoordiger uiterlijk op de dag van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.
2. Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan verhuurder in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen.
3. De huurder en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de verhuurder en van de schipper op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschiften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
4. Huurder verschaft om niet, de schipper en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering.
5. De bagage van huurder en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt.
6. Het door huurder en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, drugs of smokkelwaar is verboden.
7. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De verhuurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan
de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering,
ontstaan gedurende de huurperiode. De huurder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet door hem of door één der gasten is veroorzaakt, dan wel niet aan hem of één de gasten is toe te rekenen.
Huurder is volledig aansprakelijk voor schade in het geval de huurder of zijn gasten voorschriften en/of aanwijzingen,
gegeven door de verhuurder en/of de schipper, niet of niet volledig hebben opgevolgd.
3. Indien door nalatigheid van de huurder en/of zijn gasten de schipper genoodzaakt is de vaartocht te beëindigen of te wijzigen, is verhuurder niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur op het kantoor van de verhuurder of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.
2. De totaalverschuldigde huursom moet uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode worden voldaan.
3. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof zijn voor rekening van de huurder.
4. Indien de huurder en zijn gasten niet op het vaartuig, maar op de wal eten, heeft huurder de keus om: óf schipper en bemanning op zijn kosten meenemen naar de betreffende eetgelegenheid óf de schipper en bemanning een reële financiële vergoeding te verstrekken om elders te eten.
5. De verhuurder heeft het recht om tot twintig dagen voor de aanvang van de vaartocht de prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de vaartocht. De huurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling te annuleren.

ARTIKEL 8 - IN VERZUIM ZIJN EN WANPRESTATIE
1. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder dan wel van de verhuurder de bevoegdheid aan de wederpartij om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
2. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

ARTIKEL 9 - KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen twee weken nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren ter kennis te worden gebracht aan de verhuurder. De gevolgen van niet-tijdige reclame komen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 10 - ANNULERING
1. Indien de huurder de overeenkomst voor de vaartocht wil annuleren, dient hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
a. 15% van de overeengekomen prijs bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de vaartocht.
b. 50% van de overeengekomen prijs bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de vaartocht.
c. 75% van de overeengekomen prijs bij annulering tot één maand voor aanvang van de vaartocht.
d. 100% van de overeengekomen prijs bij annulering binnen één maand vóór aanvang van de vaartocht. Alle voornoemde schadeloosstellingen zijn met een minimum van € 75,00.
2. In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde (inclusief de gasten) voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechtst 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 150,00 verschuldigd.

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN
Op alle geschillen met betrekking tot deze huurovereenkomst, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 12 - AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
1. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg is van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Facebook

Twitter

Contact

Skutsje.com

Munkedijk 16
8611 JM Gaastmeer

Telefoon:0515 - 46 91 11

Mobiel:06 - 54 23 29 25
Fax: 0515 - 46 91 32
E-mail:info@skutsje.com

U kunt ook een bericht achterlaten op de contactpagina.

Impressie


Klik op de foto's voor vergrote weergaves.